Menu Close

Articles 2019

Vol. 1 Imprint
Vol. 1 Content


RADOSŁAW ACHRAMOWICZ, PDF
Architecture – Contemporary Hybridisation of the Profession
Architektura – współczesna hybrydyzacja profesji

ANDRZEJ BIAŁKIEWICZ, PDF
Tradition and Modernity in Sacred Architecture
Tradycja i nowoczesność w architekturze sakralnej

KRZYSZTOF BIZIO, PDF
Vernacularism in Contemporary Architecture – Ideas and Forms
Wernakularyzm w architekturze współczesnej – idee i formy

EWA CISEK, PDF
Ambivalence of Contemporary Norwegian Architecture – between Tradition and Modernity
Ambiwalentność współczesnej norweskiej architektury – między tradycją a nowoczesnością

KLAUDIUSZ FROSS, PDF
Dubai – Modern Architecture as an Expression of Economic Success
Dubaj – nowoczesna architektura wyrazem sukcesu ekonomicznego

SŁAWOMIR GZELL, PDF
Tradition and Modernity – a Disappearing Border
Tradycja i nowoczesność – zanikająca granica

NINA JUZWA, PDF
Beauty in Architecture
Piękno w architekturze

TOMASZ KOZŁOWSKI, PDF
Non-new Architecture
Architektura nie-nowa

RAFFAELLA NERI, PDF
Urban Tradition and Modernity – the New City Block in Milan
Tradycja miejska i nowoczesność – nowy kwartał miejski w Mediolanie

EWA PRUSZEWICZ-SIPIŃSKA, AGATA GAWLAK, MAGDA MATUSZEW MICHALINA SKÓRA, AGNIESZKA PTAK, PDF
Architecture and Society Residential Architecture for the Silver Generation. Designing for our Future Selves
Architektura mieszkaniowa dla srebrnej generacji. Projektowanie dla przyszłych siebie

RAFI SEGAL, PDF
Architecture for a Future – Past
Architektura dla przyszłości – przeszłości

JAN SŁYK, PDF
Model of Virtual Space Yesterday, Today and Tomorrow
Model przestrzeni wirtualnej wczoraj, dziś, jutro

Vol. 2 Imprint
Vol. 2 Content

AGATA BONENBERG, PDF
Post-Disaster Renewal. Revitalization of Val Polcevera after Ponte Morandi Bridge Collapse in Genova
Odnowa po katastrofie. Idea rewitalizacji Val Polcevera po katastrofie mostu Ponte Morandi w Genui

AGNIESZKA CHUDZIŃSKA, ANNA DYBCZYŃSKA-BUŁYSZKO, PDF
Brine Graduation Towers – a Modern Take on Tradition
Tężnia solankowa – fenomen tradycji w nowoczesnym wydaniu

BARBARA E. GRONSTAJSKA, PDF
A Contemporary Polish Detached “White” Houses in Dialogue with Tradition
Wspólczesne polskie „białe” domy jednorodzinne w dialogu z tradycją

YULIIA IVASHKO, PDF
European Art-Nouveau and Modern Traditions
Europejskie art-nouveau i modernistyczne tradycje

JUSTYNA KOBYLARCZYK, ALIRZA MAMEDOV, PDF
Energy-Saving Architecture – Tradition and Modernity
Architektura energooszczędna – tradycja i nowoczesność

GINO MALACARNE, PDF
Fernand Pouillon. The Construction of the City. The “Ensembles Monumentales Urbanes”
Fernand Pouillon. Budowa miasta. „Ensembles monumentales urbanes”

LESZEK MALUGA, PDF
Tradition and Modernity Along with Cultural Identity – Mexican Architecture of the 20th Century
Tradycja i nowoczesność a tożsamość kulturowa – architektura Meksyku w XXw.

PIOTR MARCINIAK, PDF
Palimpsest, the History and the City. Poznań as a Place where Tradition Meets Modernity
Palimpsest, historia i miasto. Poznań jako miejsce spotkania tradycji z nowoczesnością

GRZEGORZ NAWROT, PDF
Permanence in Architecture
Constans w architekturze

JOANNA OLENDEREK, PDF
Architecture Behind Us, Architecture Before Us and for Us a Moment between Architecture
Architektura za nami, architektura przed nami, a dla nas chwila między architekturami

MAREK PABICH, PDF
Frozen in Time
Zatrzymane w czasie

KRYSTYNA PAPRZYCA, PDF
Tradition in Contemporary Architecture on the Example of the Netherlands
Tradycja we współczesnej architekturze na przykładzie Holandii

Vol. 3 Imprint
Vol. 3 Content

TERESA BARDZIŃSKA-BONENBERG, PDF
Interpretations of Architectural Tradition During the Post-war Modernism Period
Interpretacje tradycji architektonicznej w okresie powojennego modernizmu

JOANNA GIECEWICZ, KRYSTIAN KWIECIŃSKI, PDF
Monotony and Repetitiveness in Architectural Design
Monotonia i powtarzalność w projektowaniu architektonicznym

MACIEJ JANOWSKI, PDF
Traditional Space/Modern Place
Tradycyjna przestrzeń/nowoczesne miejsce

YURYI KRYVORUCHKO, BOGUSŁAW PODHALAŃSKI, PDF
Two Traditions – One Reality
Dwie tradycje – jedna rzeczywistość

ANNA LORENS, PDF
Architecture – Life after Life
Architektura – życie po życiu

ADAM NADOLNY, PDF
Concrete and Glass – Materials Shaping the Image of Modern Architecture in Alan Dunn’s Cartoons
Beton i szkło – materiały kształtujace obraz architektury modernistycznej w ujęciu Alana Dunna

ALBERTO PRATELLI, PDF
Modernity and Tradition: 2 (too) Strange Qualities of Architecture
Nowoczesność i tradycja: 2 (za) dziwne cechy architektury

KATARZYNA SŁUCHOCKA, PDF
Cognitive Dualism, or the Art of Architecture Interpretation (Architectural Object – Work of Art)
Dualizm poznawczy czyli sztuka interpretacji architektury (obiekt architektoniczny – dzieło sztuki)

ANNA SZEWCZENKO, PDF
Humanization of a Contemporary Hospital – Return to Tradition and to Holistic Concept of Treatment?
Humanizacja współczesnego szpitala – powrót do tradycji i holistycznej koncepcji leczenia?

JUAN LUIS TRILLO DE LEYVA, PDF
Tradition and Innovation
Tradycja i innowacja

TOMASZ WAGNER, PDF
The Anti-aesthetic – the Escape into the Beyond-discourse Areas of Architecture in the Epochs of Anxiety
Antyestetyzm – ucieczki w pozadyskursywne obszary architektury w epokach lęku

MARIA JOLANTA ŻYCHOWSKA, PDF
Radical Architecture
Architektura radykalna

Vol. 4 Imprint
Vol. 4 Content

MAŁGORZATA BALCER-ZGRAJA, PDF
Child in Architecture. Tradition, Contemporary Trends and the Future
Dziecko w architekturze. Tradycja, współczesne trendy i przyszłość

CLAUDIA BATTAINO, PDF
The Paradigm of a Garden. Tradition and Modernity
Paradygmat ogrodu. Tradycja i nowoczesność

ANNA MARIA BERBESZ, PDF
From Nomadism to the Mobile Structures. Traditional and Modern Approach to the Movement in Art and Architecture
Od nomadyzmu do struktur mobilnych. Tradycyjne i nowoczesne ujęcie motywu ruchu w sztuce i architekturze

PRZEMYSŁAW BIGAJ, PDF
Between Tradition and Modernity – Concrete Reinterpretations of the Archetypal Form of the House in Contemporary Architecture
Między tradycją a nowoczesnością – betonowe reinterpretacje archetypu formy domu we współczesnej architekturze

DARIA BRĘCZEWSKA-KULESZA, PDF
Timelessness. The Phenomenon of Prussian Hospitals for the Mentally and Nervously Ill from the Turn of the 19th and 20th Centuries
Ponadczasowość. Fenomen pruskich szpitali dla psychicznie i nerwowo chorych z przełomu XIX i XX w.

PIOTR FIUK, PDF
The Contemporary Reconstruction of Old Town in Poland and Germany in 21st Century – Tradition and Modernity
Współczesna odbudowa starych miast w Polsce i Niemczech w xxi wieku – tradycja i nowoczesność

MONIKA GAŁA-WALCZOWSKA, PDF
Architecture of New Brutalism in Kraków – the Hotel of Polish Diaspora College of the Jagiellonian University
Architektura neobrutalizmu w Krakowie – Hotel Kolegium Polonijnego UJ

MAGDALENA GYURKOVICH, PDF
The Exhibit and the Surroundings. Dialogue Between Tradition and Modernity
Eksponat i otoczenie. Dialog tradycji i nowoczesności

DOROTA JANISIO-PAWŁOWSKA, PDF
Contemporary Sacred Architecture and the Tradition Contained in it
Współczesna architektura sakralna i zawarta w niej tradycja

AGNIESKA JANOWSKA, PDF
Architecture Beyond Time
Architektura poza czasem

ALINA LIPOWICZ-BUDZYŃSKA, PDF
Art Glass in Architecture as an Indicator of Modernity, and its Connection with the Past
Szkło artystyczne w architekturze jako wyznacznik nowoczesnosci i jego powiązanie z przeszłością

MYKOLA ORLENKO, PDF
Issues and Methods of Restoration of the Architectural Monuments in Ukraine (11th Century – the Beginning of the 20th Century)
Problemy i metody rekonstrukcji zabytków architektonicznych na Ukrainie (XI wiek – początek XX wieku)

Vol. 5 Imprint
Vol. 5 Content

JUSTYNA KLESZCZ, PDF
Contemporary Avant-garde in Shaping the City – Function, Form, Structure or the Existence Itself?
Współczesna awangarda w kształtowaniu miasta – funkcja, forma, struktura, czy samo istnienie?

JOANNA KOŁATA, PIOTR ZIERKE, PDF
Characteristics of Contemporary and Historical Town Squares in the Poznan Agglomeration – Examples and Analogies
Charakterystyka rynków w aglomeracji poznańskiej – przykłady i analogie między realizacjami historycznymi i współczesnymi

ADA KWIATKOWSKA, PDF
Originals of the Contemporary Generative Forms: Type or Individuality in Architecture
Pierwowzory współczesnych form generatywnych: typ a indywidualność w architekturze

JOANNA MATUSZEWSKA, PDF
Creation Process as a Factor Connecting the Past with the Present – Archetype of Architecture in Contemporary Way
Proces twórczy jako czynnik spajający przeszłość z teraźniejszością – archetyp architektury we współczesnej odsłonie

WOJCIECH NIEBRZYDOWSKI, PDF
The Role of Tradition in the Brutalist Architecture
Rola tradycji w architekturze brutalistycznej

MACIEJ OLENDEREK, PDF
Tradition as Part of Architecture Identity
Tradycja jako element tożsamości architektur

ADAM SINIECKI, PDF
Transformation of the Chinese Village – Tradition and Modernity
Transformacja chińskiej wioski – tradycja i nowoczesność

MONIKA SROKA-BIZOŃ, PDF
Will Modernity Become a Tradition?
Czy nowoczesność stanie się tradycją?

ANNA STEFAŃSKA, WIESŁAW ROKICKI, PDF
Architectural Experiments in Temporary Pavilions
Pawilony doświadczalne w poszukiwaniach architektonicznych

JERZY WOJEWÓDKA, JULIA GIŻEWSKA, PDF
Past in the Future – the Evolution of Form in the Light of Time and Function
Przeszłość w przyszłości – ewolucja formy w świetle czasu i funkcji

LUCA ZECCHIN, PDF
Minglings. The Project Adventure in Reality Action Field
Przemieszania. Przygoda projektowa na rzeczywistym polu działania

Vol. 6 Imprint
Vol. 6 Content

RENATA JÓŹWIK, PDF
Iconic Architecture and Its Context – Change of Constant Image. New Dimension of the Battersea Power Station in London
Ikona architektury i jej kontekst – zmiana utrwalonego obrazu. Nowy wymiar elektrowni Battersea w Londynie

PIOTR OPAŁKA, PDF
Between Tradition and Modernity in Architecture
Pomiędzy tradycją i nowoczesnością w architekturze

MARTA PIECZARA, PDF
Modern Interpretations of Traditional Architectural Detail
Współczesne interpretacje tradycyjnego detalu architektonicznego

GRZEGORZ RYTEL, PDF
The Topos of Tradition. Mausoleum Design Trends and Patterns in the European Culture
Topos tradycji. Wzorce i tendencje w projektowaniu mauzoleów w kulturze europejskiej

WOJCIECH SKÓRZEWSKI, PDF
Intention and Implementation – Outdating of Architectural and Urban Concepts
Intencja a realizacja – dezaktualizowanie się koncepcji architektonicznych i urbanistycznych

ANNA TOFILUK, PDF
Prefabricated Architecture, Past and Future: from Past Industrialized Residential Buildings to Contemporary Requirements
Tradycyjna architektura prefabrykowana a wyzwania przyszłości – doświadczenia płynące z historii uprzemysłowionych budynków mieszkalnych w kontekście współczesnych wymagań

MONIKA TROJANOWSKA, PDF
Health-affirming Landscapes. Selected Architectural Aspects of Residential Complex of Jean Renaudie
Miejsca promocji zdrowia w mieście. Wybrane aspekty architektoniczne na przykładzie zabudowy mieszkaniowej Jean’a Renaudie

KAROLINA TULKOWSKA-SŁYK, PDF
Contemporary Dwelling. Between Tradition and Avant-garde
Współczesne mieszkanie. Pomiędzy tradycją i awangardą

PIOTR WRÓBEL, PDF
Nature in Modernist Tradition. Pro-environmental Anticipations in the Work of Le Corbusier
Natura w tradycji modernizmu. Proekologiczne antycypacje w twórczości Le Corbusiera

MO ZHOU, PDF
Infusion and Reflection between Tradition and Modernization in Chinese Traditional Village during Rural Revitalization
Infuzja i odzwierciedlenie między tradycją a modernizacją w tradycyjnej chińskiej wiosce podczas rewitalizacji obszarów wiejskich

Vol. 7 Imprint
Vol. 7 Content

WOJCIECH CIEPŁUCHA, PDF
The Never-ending Dwelling in Architecture
Niekończące się zamieszkiwanie w architekturze

JOANNA KOŁATA, PIOTR ZIERKE, PDF
Historical Buildings of the Poznan Agglomeration and Their Relations with Contemporary Architecture
Historyczna zabudowa aglomeracji poznańskiej i jej relacje z architekturą współczesną

TOMASZ KONIOR, PDF
Houses for Music. Tradition and Modernity
Domy dla muzyki. Tradycja i nowoczesność

MONIKA MAGDZIAK, PDF
Changeability and Flexibility – as Determinants of Residential Architecture for the Future
Zmienność i elastyczność – jako determinanty architektury mieszkaniowej dla przyszłości

AGATA PIĘT, PDF
The Past and the Future – in Search of the New Purpose for the Unused Buildings and Sites
Przeszłość a przyszłość – w poszukiwaniu nowych sposobów zagospodarowania nieużytkowanych budynków i terenów

MAREK POCZĄTKO, PDF
(Non)Memory Architecture
Architektura (nie)pamięci

JAKUB ŚWIERZAWSKI, PDF
Tradition in the Icons of Modernity on the Example of Culture Zone in Katowice
Tradycja w ikonach nowoczesności na przykładzie strefy kultury w Katowicach 71

BARBARA ŚWIT-JANKOWSKA, PDF
Tradition and Modernity in Spaces Dedicated to Education
Tradycja i nowoczesność w przestrzeniach dedykowanych edukacji

JOLANTA TOFIL, PDF
Modernity is a New Tradition – Suspension Bridges
Nowoczesność to nowa tradycja – mosty wiszące

ANNA MARIA WIERZBICKA, ANITA ORCHOWSKA, PDF
Prefabrication as Contemporary Return to Tradition Based on the Example of Meaningful Architecture
Prefabrykacja jako aktualny powrót do tradycji na przykładzie architektury znaczeniowej

Vol. 8 Imprint
Vol. 8 Content

JOANNA BOGAJEWSKA-DANEK, PDF
The Roots, Traditions and New Solutions in Temporary Structures of Scout Tents
Korzenie, tradycja i nowe rozwiązania w tymczasowych konstrukcjach namiotów harcerskich

MACIEJ GOZDECKI, PDF
Revitalised Post-industrial Heritage as Manifestation of Connecting Traditional Form and Modern Function
Zrewitalizowane dziedzictwo poprzemysłowe jako przejaw łączenia tradycji formy z nowoczesną funkcją

OLEKSANDR IVASHKO, PDF
Principles and Methods of Architectural and Planning Organization of Art-clusters
Zasady i metody architektonicznej i urbanistycznej organizacji klastrów artystycznych

ANNA-MARIA JANIK, PDF
The New Defines the Old. Tradition and Modernity of Architecture
Nowe definiuje stare. Tradycja i nowoczesność architektury

ADAM JANKOWSKI, PDF
Transitoriness of Architecture and the Relationship with the Natural Landscape
Przemijanie architektury, a relacja z krajobrazem naturalnym

WIOLETTA KOZŁOWSKA, PDF
Unintended Beauty
Piękno niezamierzone

IZABELA PIKLIKIEWICZ-KĘSICKA, PDF
Modernity of Workplace Architecture
Nowoczesność architektury miejsc pracy

MARTA PIÓRKOWSKA, PDF
The Combination of the Modernity and Tradition in the Work of Alvar Aalto
Połączenie modernizmu i tradycji w twórczości Alvara Aalto

ANDRZEJ TRUSZCZYŃSKI, PDF
Use of Forgotten Traditions of Roman Therms to Create Innovative Facilities
Wykorzystanie zapomnianych tradycji term rzymskich w celu tworzenia innowacyjnych obiektów

GRZEGORZ TWARDOWSKI, PDF
The Role of Rhythm – the Element of Creation of Architectural Form in Postmodernism
Rola rytmu – elementu kreacji formy architektonicznej w postmodernizmie

GRZEGORZ TYC, PDF
The Affinity of Organic Forms in Avant-garde Art and Contemporary Architecture
Powinowactwo form organicznych w awangardzie i współczesnej architekturze