Menu Close

Articles 2021

DEFINING THE ARCHITECTURAL SPACE –
THE MYTHS OF ARCHITECTURE

DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ –
MITY ARCHITEKTURY

>>Thesis / Tezy

2021 archive records

Day 1: Start of transmition
POL_1: https://youtu.be/nPY0mOK3ji8
ENG_1: https://youtu.be/IZFoclViDAE

Day 2: Start of transmition
POL_2: https://youtu.be/1_gbmY_aN4M
ENG_2: https://youtu.be/z0zkh10WUiQ

Vol. 1 Content

RENATO CAPOZZI, PDF
The Minotaur’s Labýrinthos and Arianna’s Aulé. From Abyss to Dance
Labýrinthos Minotaura i Aulé Ariadny. Z otchłani do tańca
SŁAWOMIR GZELL, PDF
Among the Myths of Tradition and Modernism. Warsaw School of Architecture
Pomiędzy mitami tradycji i modernizmu. Warszawska szkoła architektury
NINA JUZWA, PDF
Architecture – The Beautiful Art of Building
Architektura – piękno sztuki budowania
TOMASZ KOZŁOWSKI, PDF
Architecture Must Be a Myth
Architektura musi być mitem
YURIY KRYVORUCHKO, BOGUSŁAW PODHALAŃSKI, PDF
The Need for a Myth in Contemporary Sacred Architecture
Potrzeba mitu we współczesnej architekturze sakralnej
JACEK KWIATKOWSKI, ALEKSANDRA TORBERNTSSON, PDF
The Space of Power – The Myth of Modernity – The Vision of the New Man
Przestrzeń władzy – mit nowoczesności – wizja nowego człowieka
OLIVIA LONGO, PDF
Overcoming the Image. From the Myth of the Modern Movement to Sensorial Architecture
Przezwyciężanie obrazu. Od mitu modernizmu do architektury sensorycznej
GINO MALACARNE, PDF
Museum Architecture, Compositional Themes
Architektura muzealna, motywy kompozycyjne
BRUNO MESSINA, PDF
Myth of the Origin of Living
Mit o początkach zamieszkiwania
GRZEGORZ NAWROT, PDF
Architecture – The Myth of Interpreting Identity of Images
Architektura – mit interpretacji tożsamości wyobrażeń
ALBERTO PRATELLI, PDF
The Myth Has Disappeared. Is It Good for Architecture?
Mit przeminął. Czy to dobre dla architektury?
KATARZYNA SŁUCHOCKA, PDF
Between Number and Sensation
Między liczbą a odczuciem
JAN SŁYK, PDF
The Evolution of Myth. Sources of Archetypes that Inspire Architecture
Ewolucja mitu. Źródła archetypów inspirujących architekturę

Vol. 2 Content

CLAUDIA BATTAINO, PDF
Inside Architecture. Between Myth and Figure
Wewnątrz architektury. Między mitem a figurą
YULIA IVASHKO, ANDRII DMYTRENKO, PDF
Stability of Meanings and Connection with the Legends of the Historical Architecture of Ukraine
Stałość znaczeń i związek z legendami zabytkowej architektury Ukrainy
PIOTR FIUK, PDF
20th-Century Architecture Myths – Selected Examples and Issues
Mity architektury XX wieku – wybrane przykłady i zagadnienia
LILIIA GNATIUK, PDF
Mysticism and Symbolism in Sacral Space
Mistycyzm i symbolizm w świątyni
MACIEJ JANOWSKI, PDF
Building the Perfect Myth. Picture and Word as Construction Material
Budując mit doskonały. Obraz i słowo jako tworzywo architektoniczne
AGNIESZKA KŁOPOTOWSKA, PDF
Counter-Argument Against the Alleged Visuality of Architectural Art
Kontra przeciw domniemanej wizualności sztuki architektonicznej
JUSTYNA KOBYLARCZYK, DOMINIKA KUŚNIERZ-KRUPA, MICHAŁ KRUPA, MAŁGORZATA HRYNIEWICZ, PDF
Myth of Beauty in Architecture
Mit piękna w architekturze
BEATA MAKOWSKA, PDF
Myths and Fads – A Case Study of Townhouse Façades from the Turn of the 19th and 20th Centuries
Mity i mody na przykładzie fasad kamienic z przełomu XIX i XX w.
LESZEK MALUGA, PDF
The Tower of Babel – Between Archetype and Vision
Wieża Babel – pomiędzy archetypem a wizją
ALIRZA MAMEDOV, LIUBOV APOSTOLOVA-SOSSA, PDF
A Beautiful City: Myth or Truth?
Piękne miasto: mit czy prawda?
RAFFAELLA NERI, PDF
Peter Behrens: Between the Myth of Art and the Myth of Science
Peter Behrens: między mitem sztuki a nauki
JOANNA OLENDEREK, PDF
Architecture as the Art of Transforming Space on the Example of the Revalorisation of the Mythical Piotrkowska Street in Łódź
Architektura jako sztuka przekształcania przestrzeni na przykładzie rewaloryzacji mitycznej ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
FEDERICA VISCONTI, PDF
The Myth of Inhabiting the Mediterranean. Tradition and Modernity of Houses Overlooking the Sea
Mit o mieszkaniu nad Morzem Śródziemnym. Tradycja i nowoczesność domów z widokiem na morze

Vol. 3 Content

PRZEMYSŁAW BIGAJ, PDF
Architecture – The Drawn World of Myths or the Art of Constructed Reality?
Architektura – rysowany świat mitówczy sztuka zbudowanej rzeczywistości?
MICHAŁ DOMIŃCZAK, PDF
The Grand Deception? The Modernist Appropriation of Progress and Modernity
Wielkie oszustwo? Modernistyczne zawłaszczenie pojęcia postępu i nowoczesności
TOMASZ GRZELAKOWSKI, PDF
Architectural Dreams – Myths in Architecture
Architektoniczne sny – mity architektury
JUSTYNA KLESZCZ, PDF
Architectural Ways of Taming Modernity, or Novelty in the Costume of Tradition
Architektoniczne sposoby oswajania nowoczesności, czyli nowość w kostiumie tradycji
TOMASZ KONIOR, PDF
New Functionality of a House of Music
Nowa funkcjonalność budynku dla muzyki
JOANNA MATUSZEWSKA, PDF
The Vision of the City of the Future – Pursuit of Modernity or Return to the Past?
Wizja miasta przyszłości – ciągłe dążenie do nowoczesności czy powrót do przeszłości?
ANNA MIELNIK, PDF
Myths and Architectural Types
Mity a typy architektoniczne
RENATA MIKIELEWICZ, PDF
Architecture for All, Home for Everyone – The Myth of (Spatial) Social Utopia
Architektura dla wszystkich, dom dla każdego – mit o (przestrzeni) społecznej utopii
PIOTR OPAŁKA, PDF
Spatial Context as an Essential Element Building the Myth of Architecture
Kontekst przestrzenny jako istotny element budujący mit architektury
MACIEJ OLENDEREK, PDF
Reflections on the Real Scope of Knowledge of a Modern Architect
Rozważania o rzeczywistych zakresach wiedzy współczesnego architekta
LUKAS P. OLMA, PDF
God, Sex and Prostheses or the Myth of the Machine in the Process of Architectural Design
Bóg, seks i protezy albo mit maszyny w procesie projektowania architektonicznego
MARTA PIECZARA, PDF
Mythic and Non-Mythic Functions of Architecture
Mityczne i niemityczne funkcje architektury
MAREK POCZĄTKO, PDF
On Contemporary Myths of Functionalism
O współczesnych mitach funkcjonalizmu
PIOTR SETKOWICZ, PDF
Freehand Drawing – Myth of Integration, Spectre of Elimination
Rysunek odręczny – mit integracji, widmo likwidacji
MACIEJ SKAZA, PDF
Myths of Modernity – Notes about Architecture and Urban Planning of Brasilia
Mity nowoczesności – uwagi o architekturze i urbanistyce Brasilii
MONIKA SROKA-BIZOŃ, PDF
The Mythical Act of Creating of Architecture
Mityczny akt tworzenia architektury
JAKUB ŚWIERZAWSKI, PDF
Science-Inspired Architecture
Inspiracje nauką w architekturze
JOLANTA TOFIL, PDF
Myth of Beauty – The Great Theory
Mit piękna – wielka teoria
PIOTR WRÓBEL, PDF
Aeronautics and the Mythology of Scientific and Technical Rationality in the Works of Le Corbusier, Moisiei Ginzburg and Ludwig Wittgenstein
Aeronautyka i mitologia naukowo-technicznej racjonalności w twórczości Le Corbusiera, Moisieja Ginzburga i Ludwiga Wittgensteina

Vol. 4 Content

AGNIESZKA CHUDZIŃSKA, PDF
Myth of the Architect as an Independent Unit. Analysis of Changes in Perception of the Profession and the Field Itself
Mit architekta jako samodzielnej jednostki. Analiza zmian w postrzeganiu zawodu i dziedziny
AGATA GĄSOWSKA-KRAMARZ, PDF
The Avant-Garde of Contemporary Living Space
Awangarda współczesnej przestrzeni zamieszkiwania
MARCIN GIERBIENIS, PDF
The Myth of the Vitruvian Triad in Temporary Architecture
Mit witruwiańskiej triady w architekturze tymczasowej
ANNA-MARIA JANIK, PDF
Myth of a Single-Family House in Contemporary Architecture
Mit domu jednorodzinnego we współczesnej architekturze
BARBARA MIKA, JAN STEMPIN, PDF
Functioning of Spacial Abilities among Architecture Students
Funkcjonowanie wyobraźni przestrzennej wśród studentów architektury
EWELINA PANASIUK, PDF
The Myth of Accessibility of Public Space
Mit dostępności przestrzeni publicznej
MARTA PIÓRKOWSKA, PDF
The False Universality of the Myths of Modernism in the Nordic Countries
Pozorna uniwersalność mitów modernizmu w krajach nordyckich
ANNA RYŚ, PDF
The Vitruvian Triad on the Example of the Public Facility – Hamburg Elbphilharmonie
Triada Witruwiusza na przykładzie obiektu użyteczności publicznej – filharmonii w Hamburgu
JAROSŁAW STRIKER, PDF
Orthodox Tradition with Modern Forms – Myth about Orthodox Sacral Architecture of the 21st Century
Ortodoksyjna tradycja o współczesnych formach – mit o prawosławnej architekturze sakralnej XXI wieku
ALEKSANDRA ŚLIWA, PDF
The Myth of Architecture Stability and the Mobile Forms of Dwelling of Contemporary Nomads
Mit stabilności architektury a mobilne formy zamieszkiwania współczesnych nomadów