Menu Close

Articles 2020

DEFINING THE ARCHITECTURAL SPACE –
THE TRUTH AND LIE OF ARCHITECTURE


DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ –
PRAWDA I KŁAMSTWO ARCHITEKTURY

>>Thesis / Tezy

2020 archive records
Conference – English streaming https://youtube.com/watch?v=YZgAji3uAak
Konferencja po polsku https://youtube.com/watch?v=z_1sYTeYgdE

Vol. 1 Content

TERESA BARDZIŃSKA-BONENBERG, AGATA BONENBERG, PDF
“The Serpentine Pavilion” and its Place in the Works of the Invited Architects
Pawilon Serpentine i jego miejsce w twórczości zaproszonych architektów
CLAUDIA BATTAINO, PDF
The Hidden Truth in Architecture
Ukryta prawda w architekturze
EWA CISEK, PDF
Two Truths about Finnmark Architecture – From Norwegian Utilitarianism to Saami Mobility and Love for Nature
Dwie prawdy architektury Finnmarku – od norweskiej utylitarności do saamskiej mobilności i umiłowania natury.
KLAUDIUSZ FROSS, PDF
How Much are Architects Allowed?
Ile wolno architektom?
NINA JUZWA, JAKUB ŚWIERZAWSKI, PDF
Facades – A Magnificent Falsehood of Architecture
Fasada – wspaniały fałsz architektury
RAFFAELLA NERI, PDF
The Representation of Truth. Le Baron Jenney in Chicago
Przedstawienie prawdy. Le Baron Jenney w Chicago
MAREK PABICH, PDF
Subjective Considerations about the Architecture, Art and the Essence of the Museum
Subiektywne rozważania o architekturze, sztuce i istocie muzeum.
ALBERTO PRATELLI, PDF
Once Upon a Time… When Fake Was the Opposite of True and a Lie was the Opposite of Truth…
Dawno, dawno temu… kiedy to, co fałszywe było przeciwieństwem prawdziwego a kłamstwo odwrotnością prawdy
JAN SŁYK, PDF
The Truth of Intention and the Truth of Implementation. Architecture Freed from the Constraints of Building
Prawda intencji a prawda realizacji. Architektura uwolniona z więzów budowania
BOLESŁAW STELMACH, PDF
Truth-Antitruth. To Demolish Whitehall
Prawda-antyprawda. Zburzyć Whitehall

Vol. 2 Content

RENATO CAPOZZI, PDF
The ‘Absolute’ Truth of Mies van der Rohe
Prawda „absolutna” Miesa van der Rohe
DENYS CHERNYSHEV, CHANG PENG, PDF
Postmodern Building as Theatrical Decoration: Architectural Illusions of Manuel Núñez Yanovsky
Budynek postmodernistyczny jako dekoracja teatralna: architektoniczna iluzja Manuela Núñeza Yanovskiego
SŁAWOMIR GZELL, PDF
The Logic of Architectural Manifestos
Logika manifestów architektonicznych
JUSTYNA KOBYLARCZYK, DOMINIKA KUŚNIERZ-KRUPA, ALIRZA MAMEDOV, PDF
Knowledge and Truth in Architecture
Wiedza i prawda w architekturze
MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK, PDF
Kawasaki Warehouse – Imitation or a Symbolic Means of Memory of the Kowloon Walled City
Kawasaki Warehouse – imitacja albo symboliczny nośnik pamięci
o Kowloon Walled City
TOMASZ KOZŁOWSKI, PDF
Nonrepresentational Architecture
Architektura nieprzedstawiająca
GINO MALACARNE, PDF
Continuity of the Old and the New. Giovanni Muzio. A New Seat for the Catholic University of Milan
Ciągłość między dawnością i nowością. Giovanni Muzio. Nowa siedziba Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie
LESZEK MALUGA, PDF
Beautiful Lies of Mexican Murals
Piękne kłamstwa meksykańskich murali
ANNA MARTYKA, PDF
The Truth of Architecture as an Expression of Courage
Prawda architektury jako wyraz odwagi twórcy
ADAM NADOLNY, PDF
Architectural History as a “Project of Crisis” in the Interpretation of the Theories of Manfredo Tafuri
Historia architektury jako „projekt kryzysowy” w interpretacji
teorii Manfredo Tafuriego

Vol. 3 Content

RADOSŁAW ACHRAMOWICZ, PDF
The Truth of Avant-Garde or The Illusion of Utopia?
Prawda awangardy, czy iluzja utopii?
YULIA IVASHKO, CHANG PENG, PDF
Modern “Chinese-Style” Arbours: Image Authenticity or Distortion?
Współczesne altany „w chińskim stylu”: autentyczność czy zafałszowanie wzoru?
KAROLINA JAKLEWICZ, PDF
Truth – An Open Form
Prawda – forma otwarta
OLIVIA LONGO, PDF
The Search for the Truth of Italian Architects during the Cold War
Poszukiwania prawdy włoskich architektów w okresie zimnej wojny
GRZEGORZ NAWROT, PDF
Shades of Interpreting the Truth of Architecture
Odcienie interpretacji prawdy architektury
JOANNA OLENDEREK, PDF
Łódź in Architecture – Architecture in Łódź, i.e. True or False in the Contemporary City Landscape
Łódź w architekturze – architektura w Łodzi czyli prawda czy fałsz we współczesnym krajobrazie miasta
KRYSTYNA PAPRZYCA, PDF
The Truth and Lie of Architecture. Two Phenomena Completely Opposite
Prawda i kłamstwo architektury. Dwa zjawiska zupełnie sobie przeciwstawne
BOGUSŁAW PODHALAŃSKI, YURIY KRYVORUCHKO, PDF
Truth in Concrete and Feelings
Prawda zaklęta w betonie i uczuciach
KATARZYNA SŁUCHOCKA, PDF
Can Architecture Lie?
Czy architektura może kłamać?
ANNA MARIA WIERZBICKA, WIKTOR GAGO, PDF
Colour in Architecture – Perception of Truth
Kolor w architekturze – percepcja prawdy

Vol. 4 Content

LILIIA GNATIUK, PDF
Optical Illusions in Sacral Space
Złudzenia optyczne w świętej przestrzeni
MAGDALENA GYURKOVICH, PDF
Exhibition Planning – A New Function of Old Buildings
Wystawiennictwo – nowa funkcja starych obiektów
MACIEJ JANOWSKI, PDF
False Forms, True Situations
Fałszywe formy, prawdziwe sytuacje
AGNIESZKA KŁOPOTOWSKA, PDF
Architectural Imaginarium of Touch
Architektoniczne imaginarium dotyku
JACEK KWIATKOWSKI, MARTA LANDOWSKA, PDF
Not Solids, Not a Cubature, Not a Form – A New Perception of Commemorative Spaces
Nie bryły, nie kubatura, nie forma – nowa percepcja przestrzeni kommemoratywnych
PIOTR MARCINIAK, PDF
Reconstruction and Restoration. Truth and Myth in Historic Monument Conservation after World War II
Rekonstrukcje i odbudowy. Prawda i mit w powojennej konserwacji zabytków
OLENA OLIYNYK, PDF
Urban Spaces: Falsification vs Identification
Fałsyfikacja i identyfikacja przestrzeni miejskich
KATARZYNA SŁUCHOCKA, KAROLINA SOBCZYŃSKA, BARBARA ŚWIT-JANKOWSKA, PDF
Functionality, Comfort of Use or Facade Only
Funkcjonalność, komfort użytkowania czy tylko fasada
KAROLINA TULKOWSKA-SŁYK, PDF
Architecture as a True Intention. Relations between Function and Form in Contemporary Residential Architecture
Architektura jako zamiar prawdziwy. Relacje między
funkcją i formą we współczesnej architekturze mieszkaniowej
FEDERICA VISCONTI, PDF
The Truth of Architecture: Composition and Construction of Museums by Louis Kahn
Prawda architektury: kompozycja i konstrukcja muzeów Louisa Kahna

Vol. 5 Content

PIOTR FIUK, PDF
The Costume of Old Architecture of Old Cities and Its Contemporary Modifications
Kostium dawnej architektury starych miast i jej współczesne modyfikacje
BEATA MAKOWSKA, PDF
Peter Rice – Truth and Originality of Architectural Form Structures and Their Details
Peter Rice – prawda i oryginalność konstrukcji form architektonicznych i ich detali
BRUNO MESSINA, PDF
The Search for the Epistème: The Relative Truths and Lies of Our Time
Poszukiwanie episteme: względne prawdy i kłamstwa naszych czasów
HANNA MICHALAK, PDF
Illusionistic Game of Light – The Art of Shaping of Realistic Space
Iluzjonistyczna gra światła – sztuką kształtowania realistycznej przestrzeni
ADAM NADOLNY, JAKUB KACZMAREK, PDF
The Truth and the Fragmentation of the City
Prawda i fragmentacja miasta
WOJCIECH NIEBRZYDOWSKI, PDF
Objective Resonator of Reality
Obiektywny rezonator rzeczywistości
KATARZYNA SŁUCHOCKA, BORYS SIEWCZYŃSKI, JAN SZOT, PDF
Will VR Replace Intuition?
Czy VR zastąpi intuicję?
WOJCIECH WICHER, PDF
The Truth and Lie of Architecture from the Urban Perspective
Prawda i kłamstwo architektury z urbanistycznej perspektywy
ANNA MARIA WIERZBICKA, ANITA ORCHOWSKA, PDF
Recirculation in Reference to the Truth about Architecture
Recyrkulacja w odniesieniu do prawdy o architekturze
KATARZYNA WIŚNIEWSKA, PDF
Old Town in Elbląg – Rebuilt, Genuine, Misunderstood
Stare miasto w Elblągu – odbudowane, prawdziwe, niezrozumiane

Vol. 6 Content

PRZEMYSŁAW BIGAJ, PDF
Authenticity and Falsehood of Matter – Two Faces of the Aesthetics of Concrete in Contemporary Architecture
Autentyzm i fałsz materii – dwa oblicza estetyki betonu we współczesnej architekturze
MONIKA GAŁA-WALCZOWSKA, PDF
Magnificent Lie of Architecture – Postmodernism in Architecture of Cracow
Wspaniałe kłamstwo architektury – postmodernizm w architekturze Krakowa
TOMASZ JASTRZĄB, PDF
Defining and Modeling Urban Space in Residential Areas – Can Numbers Lie?
Definiowanie i modelowanie przestrzeni miejskich obszarów mieszkaniowych – czy liczby mogą kłamać?
DOROTA JOPEK, PDF
The Urban Connection. People and Structures
Miejskie połączenia. Ludzie a struktura
ANNA JÓŹWIK, PDF
Integration of Architectural and Structural Form in Tall Buildings by Richard Rogers
Integracja formy architektonicznej i konstrukcji w budynkach wysokich autorstwa Richarda Rogersa
RENATA JÓŹWIK, PDF
Landscape Visual Creation and Experience of Landscape in Green Rooftop Designs as a New Form of Urban Space
Kreacja wizualna krajobrazu a doświadczenie krajobrazu w projektach zielonych dachów jako nowej formy przestrzeni miejskiej
BEATA JUCHNIEWICZ, PDF
Narrations of Contemporary Architecture. Aesthetics and Ethics of Forms
Narracje współczesnej architektury. Estetyka i etyka form
TOMASZ KONIOR, PDF
Context of The Place vs Architect’s Thoughts. Two Examples
Kontekst miejsca a myśl architekta. Dwa przykłady
ANGELIKA LASIEWICZ-SYCH, PDF
The Truth and Imperfection – Exploring the Meaning of Modern Architecture
Prawda i niedoskonałość – w poszukiwaniu znaczenia nowoczesnej architektury
MARTA PIECZARA, PDF
Truth and Falsehood in Contemporary Design of Public Spaces on the Example of the Market Square in Puszczykowo
Prawda i fałsz we współczesnym projektowaniu przestrzeni publicznych
na przykładzie rynku w Puszczykowie

Vol. 7 Content

JUSTYNA KLESZCZ, PDF
Theatre of Commercialization. About Architectural Staffage in Shopping Malls
Teatr komercji. O sztafażu architektonicznym w galeriach handlowych
MONIKA MAGDZIAK, PDF
Secrets of Deconstructed Architectural Space – Between Theory and Practice
Sekrety zdekonstruowanej przestrzeni architektonicznej – pomiędzy teorią a praktyką
JOANNA MATUSZEWSKA, PDF
Objectivity in Architecture – Criteria of Creativity and Factors that Trigger it Among Architects
Obiektywizm w architekturze – kryteria twórczości i czynniki ją wyzwalające u architektów
ANNA MIELNIK, PDF
Rationalism and the Search for Truth
Racjonalizm a poszukiwanie prawdy
MACIEJ OLENDEREK, PDF
The Problem of Truth in the Works of Modernists, Postmodernists and Neomodernists
Problem prawdy w dziełach modernistów, postmodernistów i neomodernistów
PIOTR OPAŁKA, PDF
Space Outside the Margin of Truth
Przestrzeń poza marginesem prawdy
MARTA PIECZARA, PDF
Factory Building Inspired by a Product – A Seek for the Truth or a Lie?
Budynek fabryki inspirowany produktem – poszukiwanie prawdy czy kłamstwo?
AGATA PIĘT, PDF
The Relationship Between Function and Architectural Form – Truth or Lie?
Relacja między funkcją a formą architektoniczną – prawda czy kłamstwo?
ANNA RYNKOWSKA-SACHSE, PDF
Architecture of True Needs. The Examples of Contemporary, Culturally Sensitive, Low-Budget Buildings in Asia
Architektura potrzeb. Przykłady współczesnych, wrażliwych kulturowo, niskobudżetowych obiektów z Azji
JOLANTA TOFIL, PDF
Verities of the String Bridge
Prawdy mostu cięgnowego
PIOTR ZIERKE, PDF
Manors, Palaces and Castles in the Vicinity of Poznań – The Truth and the Lies
Dwory, pałace i zamki w okolicach Poznania – prawda i fałsz

Vol. 8 Content

DARIA BRĘCZEWSKA-KULESZA, PDF
The Illusory World of a 19th-Century Tenement House, Using Selected Examples
Iluzoryczny świat XIX-wiecznej kamienicy czynszowej na wybranych przykładach
MAREK POCZĄTKO, PDF
Less is Truer?
Mniej znaczy prawdziwiej?
PIOTR SETKOWICZ, PDF
Drawing? Let’s Abolish It!
Rysunek? Zlikwidować!
MONIKA SROKA-BIZOŃ, PDF
Can This Image Lie? The Truth and the Lie of Architecture in Its Presentations
Czy ten obraz może kłamać? Prawda i kłamstwo architektury w jej przedstawieniach
MAGDALENA SULIMA, PDF
The Truth of Home as Man’s Place for Living
Prawda domu jako siedziby ludzkiej
JAN SZOT, PDF
Looking for Truth. Photorealistic and Non-Photorealistic Architectural Visualizations
W poszukiwaniu prawdy. Wizualizacje fotorealistyczne i niefotorealistyczne w architekturze
BARBARA ŚWIT-JANKOWSKA, PDF
(Neuro)Architecture – In Search of Absolute Truth?
(Neuro)architektura – w poszukiwaniu prawdy absolutnej?
ANNA TOFILUK, PDF
Truth, Half-Truth, Untruth – The Strategies of Prefabricated Architecture Design
Prawa, półprawda, nieprawda – o strategiach projektowania
architektury prefabrykowanej
JERZY WOJEWÓDKA, JULIA GIŻEWSKA, PDF
Seeking the Truth
Poszukując prawdy
PIOTR WRÓBEL, PDF
On the Appropriateness of Architectural Form. Commentary on Metaphor in the Architecture of Airport Terminals
O stosowności formy architektonicznej. Uwagi o metaforze w architekturze terminali lotniczych

Vol. 9 Content

HASSAN BAZAZZADEH, PDF
Truth of Sincerity and Authenticity or Lie of Reconstruction. Which do the Visitors of Cultural Heritage Trust?
Prawda szczerości i autentyczności czy kłamstwo rekonstrukcji. Któremu z nich ufają zwiedzający miejsca dziedzictwa kulturowego?
JOANNA BOGAJEWSKA-DANEK, PDF
Truth or Lie of Architecture – Selected Examples of Walter Gropius’s Works
Prawda czy kłamstwo architektury – na wybranych przykładach dzieł Waltera Gropiusa
WOJCIECH CIEPŁUCHA, PDF
The True House
Prawdziwy dom
MARCIN GIERBIENIS, PDF
Fields of Imagination. The Architecture of Wutopia Lab
Pola wyobraźni. Architektura Wutopia Lab
ANNA-MARIA JANIK, PDF
The Line between Truth and Falsehood in Architecture
Granice pomiędzy prawdą a fałszem w architekturze
ADAM JANKOWSKI, PDF
Landscape of Increasing Falsehood in Contemporary Tourism Architecture of Mielno
Krajobraz narastającego fałszu we współczesnej architekturze turystycznej Mielna
SYLWIA NIEDZIELA-WAWRZYNIAK, CEZARY WAWRZYNIAK, PDF
(Un)Real Virtual Architecture
(Nie)realna architektura wirtualna
IZABELA PIKLIKIEWICZ-KĘSICKA, PDF
An Easy Lie of Office Architecture
Łatwe kłamstwo architektury biurowej
JAN STEMPIN, PDF
Remarks on Shaping Resilient Dwelling Space
Uwagi o kształtowaniu elastycznej przestrzeni mieszkaniowej
GRZEGORZ TWARDOWSKI, PDF
Metaphores of Expressionism Architecture
Metafory architektury ekspresjonizmu
GRZEGORZ TYC, PDF
The Great Pretenders. New Incarnation of Expressionist Architecture
Wspaniali symulanci. Nowe wcielenie ekspresjonizmu w architekturze
FILIP ZAMIATNIN, PDF
Non-Referential Architecture as a Way of Presenting the Truth about the Buidling
Architektura niereferencyjna jako droga do przedstawienia prawdy o budynku