Menu Close

Articles 2023

Stream 2023

Dzień 1, 17.11.2023 PL:
https://youtube.com/live/K3iUk0yYUlQ?feature=share

Dzień 2, 18.11.2023 PL:
https://youtube.com/live/70b8wORNrtE?feature=share

Day 1, 17.11.2023 EN:
https://youtube.com/live/sqlPY32NYAQ?feature=share

Day 2, 18.11.2023 EN:
https://youtube.com/live/CFdUi9KbCC8?feature=share


Vol. 1 Imprint
Vol. 1 Content

RADOSŁAW ACHRAMOWICZ, EWA KUHNERT, PDF
Origin of Context: From Micro- to Macrocosmos
Pochodzenie kontekstu: od mikro – do makrokosmosu

LAMBERTO AMISTADI, PDF
Architecture and Urban Composition: Framing and Filling
Architektura i kompozycja urbanistyczna: obramowanie i wypełnienie

CLAUDIA BATTAINO, PDF
Architecture of Public Spaces for the Regeneration of Cities
Architektura przestrzeni publicznych sprzyjająca rewitalizacji miast

SERHII BELINSKYI, YULIA IVASHKO, ANETA PAWŁOWSKA, ANDRII DMYTRENKO, PDF
Using Poland’s Experience in Revitalization for the Reconstruction of Ukrainian Cities Destroyed by the War
Wykorzystanie doświadczenia Polski w rewitalizacji do odbudowy zburzonych przez wojnę miast Ukrainy

DARIA BRĘCZEWSKA-KULESZA, PDF
Architectural “Icons”(?) of Cities from the 19th and Early 20th Centuries
Architektoniczne „ikony”(?) miast w XIX i na początku XX stulecia

RENATO CAPOZZI, PDF
Eastern Naples Gateway
Wrota wschodniego Neapolu

EWA CISEK, PDF
Biodiversity in Cities as the Synergy of Architecture and Nature
Bioróżnorodność w miastach jako synergia architektury i natury

FRANCESCO SAVERIO FERA, PDF
The City as Architecture
Miasto jako architektura

AGATA GAWLAK, AGNIESZKA PTAK-WOJCIECHOWSKA, PDF
Pavilion Hospital for Venice. Whether Le Corbusier’s Design Ideas Could Be the Answer to Today’s Pandemic Challenges
Szpital pawilonowy dla Wenecji. Czy idee projektowe Le Corbusiera mogłyby być odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania związane z pandemią

KATARZYNA SŁUCHOCKA, PDF
A Commercial Break – The Multifunctional Treatment of Urban Space
Przerwa na reklamę, czyli wielofunkcyjne traktowanie przestrzeni miejskiej

JAN SŁYK, PDF
The City of Bits Today. Urban Space as a Result of Rules
Miasto bitów dziś. Przestrzeń urbanistyczna jako obraz działania reguł

DOROTA WINNICKA-JASŁOWSKA, PDF
Rooftop Gardens, Their Architectural Features and Role They Play in London’s Urban Environment. Case Studies Based on Own Research
Ogrody dachowe, ich cechy architektoniczne oraz rola w środowisku zurbanizowanym Londynu. Studium przypadków na podstawie badań własnych

Vol. 2 Imprint
Vol. 2 Content

KATARZYNA JANICKA-ŚWIERGUŁA, PDF
Architecture of Government Buildings as a Carrier of Content and Social Ambitions – Classic Canons in the Landscape of a Modern City
Architektura obiektów rządowych jako nośnik treści i ambicji społecznych – klasyczne kanony w krajobrazie współczesnego miasta

NINA JUZWA, PDF
Astonishment and Delight – The Architecutre of Ubran Houses of Music
Zadziwienie i zachwyt – architektura miejskich budynków dla muzyki

JUSTYNA KLESZCZ, PDF
The Contemporary City as a Collection of Uniques or a Creation of Context?
Współczesne miasto jako zbiór unikatów czy twór kontekstu?

JUSTYNA KOBYLARCZYK, DOMINIKA KUŚNIERZ-KRUPA, KAROLINA DUDZIC-GYURKOVICH, PDF
The Multi-Faceted Nature of the City
Wielowątkowość miasta

TOMASZ KOZŁOWSKI, PDF
Park as the Avant-Garde of Architecture
Park jako awangarda architektury

JEREMI T. KRÓLIKOWSKI, PDF
Architecture And Cityscape. Phenomenological Observations
Architektura, miasto, krajobraz. Obserwacje fenomenologiczne

OLIVIA LONGO, PDF
Sustainable Places for Future Cities. Waste and Recycling as Substantial Part of the Design Processes of a Well-Being Architecture
Zrównoważone miejsca dla miast przyszłości. Odpady i recykling jako istotna część procesów projektowania architektury dobrobytu

MAŁGORZATA MADER, MAREK PABICH, PDF
Architects as Developers in Cooperative Housing. A Way for Innovation Brought by Collective Private Commissioning (CPC) and Co-Commissioning (CC) Projects in Amsterdam
Architekci jako deweloperzy w kooperatywnych modelach projektowania. Droga do innowacji poprzez kolektywne projekty mieszkaniowe w Amsterdamie

GINO MALACARNE, PDF
The House and the Architecture of the City
Dom i architektura miasta

PATRIZIO M. MARTINELLI, PDF
Dwelling in the City, Between Tradition and Invention: Mart Stam’s Hellerhof Siedlung in Frankfurt and Le Corbusier’s Immeuble Villas
Mieszkanie w mieście, między tradycją a inwencją: Hellerhof Siedlung Marta Stama we Frankfurcie i Immeuble Villas Le Corbusiera

BRUNO MESSINA, PDF
The Architecture of the Sprawl City
Architektura rozlewających się miast

Vol. 3 Imprint
Vol. 3 Content

ANNA MIELNIK, PDF
The Imaginary World of Historic Tenements
Wyobrażony świat historycznych kamienic

ADAM NADOLNY, PDF
Introduction to the “Collage City”: Masirah Island, Sultanate of Oman. A Case Study
Wprowadzenie do koncepcji „miasta kolażu” na przykładzie wyspy Masirah, Sułtanat Omanu

GRZEGORZ NAWROT, PDF
Home: Dwelling, Building, City. Architectonics
Dom: lokal, budynek, miasto. Architektonika

RAFFAELLA NERI, PDF
The City, the Beginning and End of Architecture
Miasto – początek i koniec architektury

PIOTR OPAŁKA, PDF
Metabolism of the Historic City
Metabolizm miasta historycznego

MARTA PIECZARA, PDF
Architecture Without a City – Genius Loci as the Architect’s Work
Architektura bez miasta – duch miejsca jako dzieło architekta

KINGA RYBAK-NIEDZIÓŁKA, MIKOŁAJ DONDEREWICZ, PDF
City as Part of the Landscape – Structure, Meaning, Phenomenon
Miasto jako część krajobrazu – struktura, znaczenie, fenomen

MACIEJ SKAZA, PDF
Architecture and the City – Hauses by Tadao Ando
Architektura i miasto – domy Tadao Ando

MONIKA SROKA-BIZOŃ, PDF
The Architecture of the City or The City of Architecture
Architektura miasta czy miasto architektury

FEDERICA VISCONTI, PDF
Architecture, Archaeology and the City
Architektura, archeologia i miasto

ANNA MARIA WIERZBICKA, ANITA ORCHOWSKA, PDF
The Theory of Open Form and Narration in City Architecture on the Example of the Works of Oskar Hansen
Teoria otwartej formy a narracja w architekturze miasta na przykładzie twórczości Oskara Hansena

Vol. 4 Imprint
Vol. 4 Content

AGATA GĄSOWSKA-KRAMARZ, PDF
Unbeautiful Space – Appearance or Reality?
Przestrzeń niepiękna – pozór czy rzeczywistość?

MARCIN GŁUCHOWSKI, PDF
Architecture in the City of Tomorrow
O architekturze w mieście przyszłości

AGATA PIĘT, PDF
Architecture and the City – Transformation of Space Between Buildings and City Shaping
Architektura a miasto – przekształcenia przestrzeni między budynkami a kształtowanie miasta

IZABELA PIKLIKIEWICZ-CZARNECKA, PDF
Office Architecture and the City to Live
Architektura biurowa a miasto do życia

MAREK POCZĄTKO, PDF
(In)Visible Cities. On the Theme of City Architecture in Art
(Nie)widzialne miasta. O motywie architektury miast w sztuce

AGNIESZKA STARZYK, PDF
Architecture is an Art…
Architektura jest sztuką…

ANNA STEFAŃSKA, PDF
Architecture Without Context. Cathedrals of Cultural Consumption
Architektura bez kontekstu. Katedry konsumpcji kulturalnej

KRYSTYNA STRUMIŁŁO, PDF
The Architecture of Otto Wagner’s Banks as a Narrative of Meaning in the City on the Example of Vienna
Architektura banków Ottona Wagnera jako narracja znaczeniowa w mieście na przykładzie Wiednia

JAKUB ŚWIERZAWSKI, PDF
Academic Libraries, Architecture for Science, Education, and the City. Case Study of Two Riba Stirling Prize Winners
Biblioteki akademickie, architektura dla nauki, edukacji i miasta. Studium przypadku dwóch laureatów Riba Stirling Prize

BARBARA ŚWIT-JANKOWSKA, PDF
City – Education – Architecture in the Context of Virtual Reality
Miasto – edukacja – architektura w kontekście rzeczywistości wirtualnej 103

JOLANTA TOFIL, PDF
Shaping the Architectural Form of Cable-Stayed Bridges Located in Urban Structures – Study Projects
Kształtowanie formy architektonicznej mostowych rozwiązań cięgnowych zlokalizowanych w strukturze urbanistycznej – projekty studialne

Vol. 5 Imprint
Vol. 5 Content

ANNA BERBESZ, PDF
Permanent City – Changing City. Additive Structures Regenerating Existing Urban Spaces
Miasto stałe – miasto zmienne. Struktury addytywne regenerujące istniejące przestrzenie zurbanizowane

OLGA CHRZANOWSKA, PDF
How Architectural and City Theories of Context Influenced the Idea of Postmodern Culture: The Study of Writings of Fredric Jameson and David Harvey
W jaki sposób teorie architektury i miasta wpłynęły na koncepcję kultury postmodernistycznej: Studium pism Fredrica Jamesona i Davida Harveya

MONIKA GAŁA-WALCZOWSKA, PDF
Architecture and the City – Staromieście-Ogrody Estate in Rzeszów
Architektra i miasto – osiedle Staromieście-Ogrody w Rzeszowie

MARCIN GIERBIENIS, PDF
Biophilic Design in the Urban Environment on the Case Study of Library Buildings
Projektowanie biofiliczne w środowisku miejskim na przykładzie obiektów bibliotek

ALEKSANDRA GŁUCHOWSKA, PDF
The Meaning of a Contemporary Iconic Building in the Perception of the City
Znaczenie współczesnego budynku-ikony w postrzeganiu miasta

TOMASZ GRZELAKOWSKI, PDF
A View from Above – Skyscraper and the City
Spojrzenie z góry – wieżowiec i miasto

TOMASZ KONIOR, PDF
Urban Block – A Universal Code of City Space
Kwartał zabudowy – uniwersalny kod miejskiej przestrzeni

JOANNA MATUSZEWSKA, PDF
Contemporary Architecture Parlante – Function, Form, Meaning
Współczesna architecture parlante – funkcja, forma, znaczenie

JAKUB TURBASA, PDF
Anti-Monument in City Architecture – Contemporary Trends in the Sacral Architecture in Metropolises
Anty-monument w architekturze miasta – współczesne tendencje kształtowania architektury sakralnej w metropoliach

GRZEGORZ TWARDOWSKI, PDF
In the Labyrinth of Beauty. Fight for Values in the World of Anti-Culture
W labiryncie piękna. Walka o wartości w świecie antykultury

KAROL WYSZNACKI, PDF
Architectural and Urban Design of “Hippie Modernism” as an Inspiration for Film Set Designers
Architektoniczne i urbanistyczne idee tzw. hippisowskiego modernizmu jako inspiracja dla scenografów filmowych