Menu Close

Articles 2022


CLAUDIA BATTAINO, PDF
Paradox of the Avant-Garde
Paradoks awangardy

RENATO CAPOZZI, PDF
Form vs Anti-Forms (Shapeless)
Forma a antyformy (formy bezkształtne)

LILIIA GNATIUK, PDF
Avant-Garde in Sacral Space
Avantgardа w przestrzeni sakralnej

MATEUSZ GYURKOVICH, PDF
The Death of Avant-Garde or Return to the Roots?
Śmierć awangardy czy powrót do źródeł?

YULIA IVASHKO, OLENA REMIZOVA, ANDRII DMYTRENKO, PDF
The Avant-Garde of the 1920’s and the Deconstructivism of Today: The Logic of Inheritance
Awangarda lat dwudziestych i współczesny dekonstruktywizm: logika dziedzictwa

NINA JUZWA, PDF
Avant-Garde in Architecture or the Gates of Renzo Piano
Awangarda w architekturze lub bramy Renza Piano

JUSTYNA KOBYLARCZYK, OLEKSANDR IVASHKO, DOMINIKA KUŚNIERZ-KRUPA, MARCIN FURTAK, ALIRZA MAMEDOV, PDF
Experiment in Experiencing the City
Eksperyment odczuwania miasta

TOMASZ KOZŁOWSKI, PDF
Non-Avant-Garde Contemporary Architecture
Nie awangarda – architektury współczesnej

OLIVIA LONGO, PDF
The Influence of the Avant-Garde on De Carlo’s Conception of Space: Anarchist and Situationist Humanism and the Series of Thresholds
Wpływ awangardy na koncepcję przestrzeni De Carlego: anarchistyczny i sytuacjonistyczny humanizm oraz seria progów

GINO MALACARNE, PDF
Hypostyle Space Arrangements, a Project by Amancio Williams
Aranżacje przestrzeni hipostylowej, projekt Amancio Williamsa

PATRIZIO M. MARTINELLI, PDF
Escape from the Avant-Garde. The House as a Stage of Memory
Ucieczka od awangardy. Dom jako scena pamięci

RAFFAELLA NERI, PDF
The City of the Avant-Garde. The Tall Building
Miasto awangardy. Wysoki budynek

OLENA OLIYNYK, PDF
Soviet Modernism in Ukraine (Comparative Analysis)
Radziecki modernizm na Ukranie (analiza porównawcza)

MAREK PABICH, KAROL WYSZNACKI, PDF
Set Designs of Early Science Fiction Movies as an Architectural Avant-Garde
Scenografie wczesnych filmów fantastycznonaukowych jako awangarda architektoniczna

ALBERTO PRATELLI, PDF
Avant-Garde… Onward-To-Where?
Awangarda… Gdzie dalej?

FEDERICA VISCONTI, PDF
Avant-Garde. Thinking of Architecture through Drawings
Awangarda. Rozważania o architekturze poprzez rysunki


LAMBERTO AMISTADI, PDF
Architecture and Play: Praxis Without Representation
Architektura i zabawa: praktyka bez reprezentacji

EWA CISEK, PDF
Avant-Garde Architecture – A Built Architectural Space of Sound Imagination and Sculpture
Awangardy architektury – architektoniczna przestrzeń zbudowana wyobraźni dźwiękowej i rzeźby

PIOTR FIUK, PDF
Avant-Garde Concepts for the Transformation of European Cities in the 20th Century – Selected Examples
Awangardowe koncepcje przekształceń miast europejskich w XX wieku – wybrane przykłady

KLAUDIUSZ FROSS, PDF
Space Architecture Research Programme
Program badawczy architektury kosmicznej

PIOTR GAJEWSKI, PDF
The Optimised Man and His Architecture
Człowiek zoptymalizowany i jego architektura

MACIEJ JANOWSKI, PDF
Hidden Aspects of Modern Avant-Garde or How to Connect Dots
Ukryte aspekty współczesnej awangardy czyli jak łączyć kropki

BEATA MAKOWSKA, PDF
Renzo Piano’s Projects – Humanism and Avant-Garde
Projekty Renzo Piano – humanizm i avangarda

LESZEK MALUGA, PDF
Lebbeus Woods – Between Avant-Garde and Science Fiction
Lebbeus Woods – między awangardą a fantastyką

BRUNO MESSINA, PDF
Avant-Garde: Invention of the Future or a Return to Order?
Awangarda: wymyślanie przyszłości czy powrót do starego porządku?

GRZEGORZ NAWROT, PDF
Avant-Garde: Illusion or Individually Constructed Typography?
Awangarda: złudzenie czy indywidualnie budowana typografia?

WOJCIECH NIEBRZYDOWSKI, PDF
Avant-Garde of Massive Plasticity
Awanagarda masywnej plastyczności

ANITA ORCHOWSKA, ANNA MARIA WIERZBICKA, JUDYTA KRUK, PDF
Housing Area Revitalization – New Developments for Families as an Example of a Contemporary Avant-Garde
Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych – nowe kierunki rozwoju dla potrzeb rodzin jako przykład współczesnej awangardy

FRANCESCO SAVERIO FERA, PDF
Avant-Garde of Everyday Living
Awangarda codziennego życia

KATARZYNA SŁUCHOCKA, PDF
Shock and Show – Architecture Today
Shock and show – architektura dziś

TOMASZ WAGNER, MAŁGORZATA BALCER-ZGRAJA, PDF
The Idea of Ecoscenography and Architectural Upcycling in Theatre. Contemporary Trends and Pursuit of Avant-Garde Illustrated with Didactic Project Experiences
Idea ekoscenografii i architektoniczny upcycling w teatrze. Współczesne trendy a dążenie ku awangardzie na przykładzie doświadczeń projektu dydaktycznego


KATARZYNA BERNATEK-BĄCZYK, PDF
In Search of a Balance Between the Tradition and the Avant-Garde
W poszukiwaniu równowagi między tradycją a awangardą

PRZEMYSŁAW BIGAJ, PDF
Avant-Garde City Blocks and Contemporary Housing Hybrids
Awangardowe kwartały i hybrydy współczesnej zabudowy mieszkaniowej

AGATA GAWLAK, PDF
Form and Technology. Architecture of Health Care Facilities in Breaking the Tabu
Forma a technologia. Architektura obiektów ochrony zdrowia w przełamywaniu tabu

MARCIN GŁUCHOWSKI, PDF
The Next Avant-Garde of Architecture
Następna awangarda architektury

TOMASZ GRZELAKOWSKI, PDF
Avant-Garde for Everyday
Awangarda na co dzień

KATARZYNA JANICKA-ŚWIERGUŁA, PDF
To Make Space Unreal – The Deconstructive Trend in Architecture on the Example of the Work of Coop Himmelb(l)au
Odrealnić przestrzeń – nurt dekonstruktywistyczny w architekturze na przykładzie twórczości Coop Himmelb(l)au

AGNIESZKA JANOWSKA, PDF
Self-Made Avant-Garde
Samodzielna awangarda

JUSTYNA KLESZCZ, PDF
Architecture as an Individual or Collective Work, or a Resultant of a Sequence of Events? About the Fall of the Last of the Bastions of Academic Architecture – The Final Form of the Building as a Definable Element
Architektura jako dzieło indywidualne, praca zbiorowa, czy wypadkowa ciągu zdarzeń? O upadku ostatniego z bastionów architektury akademickiej – formy ostatecznej obiektu jako elementu definiowalnego

TOMASZ KONIOR, PDF
Shaping Place in Architecture. Diversity and Harmony
Kształtowanie miejsca w architekturze. Odmienność i harmonia

JOANNA MATUSZEWSKA, PDF
The Expression of Deconstruction as a Factor That Conveys and Triggers Emotions – On the Example of Museum Memorial Objects
Ekspresja dekonstrukcji jako czynnik przekazujący i wyzwalający emocje – na przykładzie obiektów muzealnych służących upamiętnianiu . 117

BARBARA UHEREK-BRADECKA, TOMASZ BRADECKI, PDF
The Avant-Garde Architecture vs Reality of Educational Facilities – Selected Case Studies
Awangarda kontra rzeczywistość na przykładzie architektury budynków oświatowych – wybrane przypadki


RAFAŁ MAZUR, PIOTR TRĘBACZ, PDF
Avant-Garde or Pragmatism? Polish Residential Architecture of the 1930s
Awangarda czy pragmatyzm? Polska architektura mieszkaniowa lat 30. XX wieku

ANNA MIELNIK, PDF
Andrea Zittel’s Total Experiment
Eksperyment totalny Andrei Zittel

MACIEJ OLENDEREK, PDF
What Has the Avant-Garde of Architecture Become Today?
Czym stała się współcześnie awangarda architektury?

PIOTR OPAŁKA, PDF
The Avant-Garde in Time of Globalization
Awangarda w czasie globalizacji

MARTA PIECZARA, PDF
Pro-Ecological Revolt – A New Avant-Garde in Architecture
Bunt proekologiczny – nowa awangarda w architekturze

MAREK POCZĄTKO, PDF
On the Avant-Garde in Polish Architecture
O awangardzie w polskiej architekturze

IVANA PODNAR, PDF
Identity Reevaluation of a Place on the Example of Cvjetno Naselje in Zagreb
Tożsamościowa reewaluacja miejsca na przykładzie Cvjetno naselje w Zagrzebiu

MACIEJ SKAZA, PDF
Beyond Modernity – Analysis of Selected Examples of Lina Bo Bardi’s Avant-Garde Projects
Poza nowoczesnością – analiza wybranych przykładów awangardowych projektów Liny Bo Bardi

MONIKA SROKA-BIZOŃ, PDF
Avant-Garde Architectural Design
Awangardowe projektowanie architektury

BARBARA ŚWIT-JANKOWSKA, PDF
Architectural Avant-Garde in Educational Spaces
Awangarda architektoniczna w przestrzeniach edukacyjnych

JOLANTA TOFIL, PDF
Experiment With the Use of Cable-Supported Structures as an Expression of Architectural Avant-Garde
Eksperyment z zastosowaniem konstrukcji cięgnowych jako wyraz awangardy architektonicznej


JAN DZIADEK, PDF
The Avant-Garde of Rationalism – Radical Ideas in the Design of Detached Houses in Post-War Poland
Awangardy racjonalizmu – radykalne idee domów jednorodzinnych w powojennej Polsce

AGATA GĄSOWSKA-KRAMARZ, PDF
Unrealized Alienations
Niezrealizowane alienacje

MARCIN GIERBIENIS, PDF
Can Library Space Be Avant-Garde?
Czy przestrzeń biblioteczna może być awangardowa?

ALEKSANDRA KUBACKA-DZIEDZIC, PDF
The Avant-Garde of Brutalist Architecture in the Countries of Former Yugoslavia
Awangarda architektury brutalistycznej w krajach dawnej Jugosławii

PAULINA LIS-MELDNER, PDF
The Avant-Garde of Peripheries
Awangarda peryferii

MACIEJ MIARCZYŃSKI, PDF
Theatre of 13 Rows. The Development of Avant-Garde Theatre Concepts
Teatr 13 Rzędów. Rozwój koncepcji teatru awangardowego

ALEKSANDRA ŚLIWA, PDF
Perspectives of Avant-Garde in the Architecture of Natural and Virtual Space
Perspektywy awangardy w architekturze przestrzeni naturalnej
oraz wirtualnej

GRZEGORZ TWARDOWSKI, PDF
Refined Art of the Avant-Garde. Ship – A Name that Evokes the Meaning of Form
Wyrafinowana sztuka awangardy. Okręt – nazwa przywołująca znaczenie formy